Sposób załatwiania spraw

logo epuap

Sekretariat szkoły

przyjmuje podania, wnioski i pisma petentów od poniedziałku do piątku w godzinach :

 • poniedziałek 8.00 - 16.00
 • wtorek 9.00 - 17.00
 • środa 8.00 - 16.00
 • czwartek 8.00 - 16.00
 • piątek 8.00 - 16.00

Tryb i terminy

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Instrukcja

O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( DZ.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999 r. ze zmianami)


SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

Obowiązek szkolny:

 1. zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu tożsamości
 2. ewidencja uczniów
 3. arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 1. zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły)
 2. wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat)
 3. wydawanie zaświadczeń,
 4. wydawanie duplikatów dokumentów (legitymacje szkolne i świadectwa rozp. MENiS z dnia 14 marca 2006, oraz ust z dnia 16 listopada 2006 r),

Postępowanie w sprawach nieletnich:

 1. wnioski do Sądu Rodzinnego,
 2. skierowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

Sprawy kadrowe:

 1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

Sprawozdawczość:

 1. raporty,
 2. sprawozdania,

Archiwum:

 1. akta osobowe pracowników,
 2. arkusze ocen
 3. dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 4. protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 5. protokoły Rady Rodziców,
 6. księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 7. księga kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi
odpowiada: Piotr Bara
data: 03-05-2015
wytworzył: Justyna Malinowska
data: 03-05-2015
data: 03-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 01-09-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 522